Algemene Voorwaarden Klasse-Educatie

Huiswerkbegeleiding op school

 • De huiswerkbegeleiding vindt plaats op een van de scholen waar wij actief zijn. Een overzicht hiervan kunt u vinden op onze website: www.klasse-educatie.nl.
 • Klasse-Educatie is enkel geopend tijdens schoolweken. Op algemeen erkende feestdagen en tijdens de zomervakantie zijn wij tevens gesloten.
 • De tijden waarop de huiswerkbegeleiding plaatsvindt verschilt per school. Dit wordt tijdens het intakegesprek gecommuniceerd. In weken met verkorte lesroosters zal de huiswerkbegeleiding eerder starten.
 • Aanmelding voor huiswerkbegeleiding vindt plaats door middel van het volledig ingevulde intakeformulier.
 • De overeenkomst geldt voor minimaal één maand en maximaal de duur van het (resterende) deel van het schooljaar en eindigt met de aanvang van de zomervakantie van de leerling.
 • Leerlingen dienen zich jaarlijks opnieuw aan te melden.
 • Klasse-Educatie hanteert een wederzijdse opzegtermijn voor huiswerkbegeleiding van één maand. Annulering door de contractant dient, minimaal één kalendermaand van tevoren, uitsluitend schriftelijk (per e-mail is ook mogelijk) te gebeuren voor de eerste van de maand.
 • Ruilen of inhalen van dagen is alleen mogelijk als er plaats is. Dit kan uitsluitend in overleg met de coördinator van Klasse-Educatie.
 • Tarieven van de huiswerkbegeleiding worden per schooljaar vastgesteld en gepubliceerd op de website. Het is mogelijk dat de tarieven per school verschillen.
 • Facturatie vindt maandelijks plaats. De zomervakantie valt buiten de facturatie.
 • Uitval door vakanties wordt niet verrekend; bij uitval door feestdagen, schoolexcursies of ziekte kan in overleg met de coördinator naar alternatieven worden gekeken. In de zomervakantie stopt de huiswerkbegeleiding c.q. facturatie automatisch.
 • De betaling voor huiswerkbegeleiding geschiedt in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. Om hier toestemming voor te geven ontvangen ouders een machtigingsformulier.
 • Leerlingen dienen zich tijdens de huiswerkbegeleiding te houden aan de huisregels van Klasse-Educatie. Bij wangedrag kan Klasse-Educatie een leerling direct naar huis sturen en de toegang tot de huiswerkbegeleiding ontzeggen.
 • Deelname aan de huiswerkbegeleiding is geen garantie voor het behalen van hogere cijfers of resultaten anderszins.
 • Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Klasse-Educatie geen aansprakelijkheid.

Bijles en (examen-)trainingen

 • Bijlessen worden in de regel voor langere tijd en op vaste tijdstippen per week afgesproken. Het minimum aantal bijlessen is één per week. In overleg met de coördinator kan hiervan worden afgeweken en bestaat tevens de mogelijkheid om incidenteel bijles te krijgen, waarbij staande afspraken worden gefactureerd.
 • Een bijles duurt normaliter 2 klokuren per sessie. Hiervan kan alleen in overleg worden afgeweken.
 • De tarieven van bijles- of (examen-)training worden jaarlijks gepubliceerd op de website van Klasse-Educatie.
 • De betaling voor bijles of (examen-)training geschiedt in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. Om hier toestemming voor te geven ontvangen ouders een machtigingsformulier.
 • Het volgen van bijles of trainingen is geen garantie voor hogere cijfers of resultaten anderszins.
 • Klasse-Educatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de bezittingen van leerlingen.
 • Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles door een leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.
 • Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Klasse-Educatie geen aansprakelijkheid.